Privacy statement

Privacy statement Vrij-Katholieke Kerk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 De Vrij-Katholieke Kerk, gevestigd aan Deurloostraat 17, 1078 HR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: De Functionaris Gegevensbescherming van Vrij-Katholieke Kerk is te bereiken via email@vkk.nl of de Voorzitter Centraal Kerkbestuur via voorzitter@vkk.nl of de Regionaris van de Vrij-Katholieke Kerk via regionaris@vkk.nl Persoonsgegevens die wij verwerken De Vrij-Katholieke Kerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij vast leggen: - Voor- en achternaam (eventueel meisjesnaam) - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Burgerlijk staat - Datum huwelijk - Doop, aanname en vormsel - Lid kerkgemeente - Abonnee blad Reflectie - Abonnee Nieuwsbrief - Datum inschrijving - Datum uitschrijving c.q. overlijden Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of kerk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij houden alleen een statistiek bij van aantal bezoekers via onze provider Protagonist. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Vrij-Katholieke Kerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - De mailing omtrent verzoek tot de jaarlijkse bijdrage instandhouding van de Kerkgemeenten - Verzenden van onze nieuwsbrief, Reflectie en lokaal (kerkgemeente) nieuws - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten en diensten uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten. Geautomatiseerde besluitvorming Vrij-Katholieke Kerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vrij-Katholieke Kerk) tussen zit. Gebruik computerprogramma’s De Vrij-Katholieke Kerk gebruikt de volgende computerprogramma's en -systemen: - Programma voor beheer van de website - Ledenadministratie in Excel voor beheer kerkelijke leden en belangstellenden zowel centraal door het Centraal Kerkbestuur alsmede decentraal door de kerkgemeenten - Koppelfunctie voor geautomatiseerd ontvangen adresmutaties Basisregistratie Personen (BRP) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De gegevens worden opgeslagen in de zakelijke omgeving van de VKK in Microsoft OneDrive met 2-traps beveiliging. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Vrij-Katholieke Kerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Persoonsgegevens: tot 1 jaar na melding overlijden en/of uitschrijving - Abonnement gegevens: tot 1 jaar na opzegging Delen van persoonsgegevens met derden De Vrij-Katholieke Kerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze functie als kerkelijke ledenadministratie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vrij-Katholieke Kerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen voor de periodieke adressering van ons kwartaalblad Reflectie worden adressen van abonnees geleverd aan onze huisdrukkerij. Na printen adresformulieren worden het aangeleverde materiaal vernietigd. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de drukkerij. De kerkgemeenten gebruiken de adresgegevens om het lokale periodieke mededelingenblad (Maandbericht of Nieuwsbrief) te verzenden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Vrij-Katholieke Kerk gebruikt geen technische en functionele cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vrij-Katholieke Kerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email@vkk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vrij-Katholieke Kerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Vrij-Katholieke Kerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe zijn de gegevens opgeslagen in OneDrive met dubbele autorisatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op het Centraal Kerkbestuur of via email@vkk.nl Website: vkk.nl
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
home home