Kennis

Recent blijkt dat de opvattingen en inzichten van de VKK stroken met de inzichten en opvattingen in de eerste eeuwen van het christendom. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn namelijk vele geschriften gevonden uit de eerste drie eeuwen van het christendom. In die geschriften is Jezus op veel plaatsen aan het woord. Hij spreekt daar voor een deel over andere aspecten dan in de Bijbel te vinden zijn. Dit is te vinden in twee stevige boeken: De Nag Hammadi- geschriften en de Apocriefe geschriften uit 2005 en 2009. In deze lijvige boeken staat zeker 30 keer zoveel in als in het Nieuwe Testament (NT). Deze inzichten en kennis zijn buiten het NT gehouden op basis van twee concilies in de derde eeuw na Christus. De bisschoppen van toen vonden die inzichten en die kennis niet van belang om ze op te nemen in de Bijbel. Elk mens beschikt over een inwonend Licht. Dit Licht is ons geschonken bij het ontstaan als individueel wezen. in dit inwonende Licht bevinden zich goddelijke kwaliteiten. Contact met die kwaliteiten zorgt er voor dat die kwaliteiten jouw eigendom worden, dat je er één mee wordt. Daar is een proces voor nodig. Een proces waarbij we contact leggen met het goddelijke in ons om op die manier tot weten te komen, tot gnosis. Dit innerlijk weten voert tot kennis van God en de goddelijke Wil. Het doen van de goddelijke Wil staat gelijk aan vrij zijn, verlost zijn. Daarom bidden wij elke zondag tijdens de Mis in het collectegebed van de vrede: Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten. Leven in overeenstemming met de goddelijke wetten betekent dat je op elk moment dat doet wat gewenst is. De grootste van die wetten is de wet van Liefde. Leven in overeenstemming met de wet van Liefde betekent God onvoorwaardelijk liefhebben. Jezus gaf aan dat door God onvoorwaardelijk lief te hebben het antwoord van God komt door de Waarheid te openbaren.

Inzicht

Uit het evangelie van de Waarheid uit de Nag Hammadi Geschriften wordt duidelijk dat dwaling verdwijnt als het inzicht van de Heilige Geest ons de weg wijst. Het is aan ons te onderzoeken wat juist is. Inzicht groeit door aandacht te geven aan het innerlijk. Door regelmatig je bewustzijn onder te dompelen in het transcendente, wordt heel je wezen doortrokken van het goddelijke. Ook je kennis komt op een hoger niveau te liggen, zelfs op goddelijk niveau. Dit doortrokken worden leidt tot heelheid, tot permanent contact met God in je. Hierdoor ga je op den duur Godgestuurd handelen. Geef daarom aandacht aan het inwonende Licht, en alle functies van het lichaam en alle eigenschappen en kwaliteiten komen tot ontwikkeling en groeien uit tot één geheel. Jezus moedigde zijn tijdgenoten aan naar de eigen binnenkamer te gaan, daar waar het Verborgene is, om daar de Vader te ontmoeten. Door talloze ontmoetingen met God in je zelf, wordt de mens één met de goddelijke kwaliteiten en opent op die manier de deur naar het Koninkrijk der Hemelen.

Diensten

Onze kerk kent verschillende diensten, zoals de Heilige Mis (Eucharistie), het Heilig Lof, de Genezingsdienst (sacrament van heling) en meer. Door het meebeleven van de diensten vindt bewustzijnsontwikkeling plaats. Hierdoor ontwikkelt zich een kracht in de mens die er toe aanzet om zich op een hoger niveau van mens zijn uit te drukken. En dit is bevorderlijk voor de medemens en de omgeving. Zie verder onder:
Diensten Diensten

Wat biedt de VKK

verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement