Diensten

Sacrament van het Huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeente. Het huwelijk een van de zeven Sacramenten. Het aanstaande paar zal zich aan elkaar verbinden in liefde, trouw en respect. In voor- en tegenspoed. Elkaar ruimte laten zodat ieder zich op zijn of haar manier zich binnen het verbond kan ontwikkelen. Ieder spreekt uit de ander tot partner te nemen De priester zegent de ringen, symbolen van hun samengaan, en de partners spreken hun wederzijdse trouw uit. Dan wordt het verbond bekrachtigd door de ene partner aan de andere toe te vertrouwen met alles wat daarmee verbonden is en de ringen worden aan de vinger schoven.

Huwelijksmis

De huwelijks is grotendeels gelijk aan de gewone H. Mis. Maar na de Absolutie volgt dan eerst het Sacrament van het Huwelijk, zoals hiervoor is omschreven. Daarna wordt gezongen: Door lofzang en gebed wordt onze tempel gebouwd. Aan God alleen zij de glorie. en wordt de H. Mis vervolgt. In één van de gebeden wordt gezegd: O God, die het huwelijk tot een weerspiegeling hebt gemaakt van het geestelijk huwelijk. Schenk aan dit paar, dat zij mogen groeien in het geven aan elkaar en de wederkerige liefde voortdurend toeneemt. Door Christus onze Heer. Amen Epistel en Evangelie zijn toegesneden op op het aangaan van het verbond met elkaar. Teksten uit de canonieke geschriften en/of uit de Nag Hammadi-geschriften kunnen gekozen worden. Verderop in de Mis voor de communie worden de VERSIKELS (versregels) uitgesproken tot de jonggehuwden, die voor het altaar geknield zjin. De volgende Versikels en Gebeden worden gezongen of gezegd: P. O God! zegen deze partners / nu verbonden. G. Die op / U betrouwen. P. Doe de volheid van Uw liefde op hen / neerdalen. G. En verlicht hen met Uw / hemelse genade. P. Zend Uw wijsheid uit Uw / heiligdom. G. En ver/licht hun het verstand. P. Wees voor hen een / sterke toren. G. En be/scherm hen altijd. P. De Heer zij / met u. G. En / met uw geest. P. Laat ons bidden. P. O eeuwige God, schepper en behoeder van de gehele mensheid, schenker van alle geestelijke genade, bron van het eeuwige leven, zend Uw zegen neer op dit echtpaar, die wij + zegenen in Uw Naam. Mogen zij met zekerheid van woorden en werken aan hun wederzijdse geloften getrouw blijven. En mogen zij in Uw kennis en liefde leven, dat zij met elkaar in heilige liefde en vrede samenleven. Door Christus onze Heer. R. Amen. Verder volgt de communie-uitreiking en het slot van de Mis met Eindzegen.
verder verder terug terug
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement