Essenties

Korte samenvatting van de opvattingen

1. De Vrij-Katholieke Kerk leert het bestaan van God, oneindig, eeuwig transcendent en immanent. Hij is het Ene Bestaan waaraan alle andere vormen van bestaan zijn ontleend. "Want door Hen hebben wij het leven, het bewegen en het zijn" (Hand. 17:28). 2. God openbaart Zich in Zijn heelal als een Drievuldigheid, in de Christelijke Godsdienst Vader, Zoon en Heilige Geest genaamd, drie personen in één God, gelijkwaardig en gelijkelijk eeuwig; de Vader de bron van alles; de Zoon het Woord dat onder ons gewoond heeft; de Heilige Geest de levendmaker, de bezieler en de heiligmaker. 3. De mens is een samenstel van geest, ziel en lichaam. De geest van de mens, geschapen naar Gods beeld, is in wezen goddelijk. Daarom kan hij niet ophouden te bestaan; hij is eeuwig en de heerlijkheid en luister van zijn toekomst zijn zonder grenzen. 4. Christus leeft altijd als een machtige geestelijke tegenwoordigheid in de wereld waar Hij Zijn volk leidt en kracht geeft. De goddelijkheid die in Hem was geopenbaard ontplooit zich geleidelijk in ieder mens, totdat elk zal komen "tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus." (Efez. 4:13). 5. De wereld is het toneel van een geordend plan, volgens welke de geest van de mens voortdurend zijn vermogens ontplooit door zich herhaaldelijk in verschillende levensomstandigheden en ervaringen te manifesteren. Deze geestelijke ontplooiing heeft plaats volgens een onverbrekelijke wet van oorzaak en gevolg. "Wat een mens zaait zal hij oogsten" (Gal. 6:7). Zijn handelingen in elke incarnatie bepalen grotendeels zijn ervaringen na de dood in de tussenwereld (of wereld van loutering) en in de hemelwereld, en beïnvloeden sterk de omstandigheden van zijn volgende geboorte. De mens is een schakel in een lange levensketen die zich uitstrekt van het Hoogste tot het laagste. Zoals hij degenen helpt die beneden hem staan, zo zal hij zelf ook geholpen worden door degenen die boven hem staan op de levensladder, en zo een vrije genadegave ontvangen. Er bestaat een gemeenschap van heiligen, rechtvaardigen, die volmaakt geworden zijn, of heiligen die de mensheid helpen. Er bestaat een Engelenrijk. 6. De mens heeft ethische verplichtingen tegenover zichzelf en jegens anderen. "Gij zult de Heer uw God beminnen met
geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten." (Matth. 22:37-40) Het is de plicht van de mens het goddelijk licht in zichzelf en in anderen te leren zien, "het ware licht, dat ieder mens verlicht" (Joh. 1:9). Omdat de mensen zonen van God zijn, zijn zij broeders en onafscheidelijk verbonden: dat wat de één deert, schaadt de gehele broederschap. Vandaar dat de mens als een plicht verschuldigd is aan God, Die in elk mens aanwezig is, ten eerste voortdurend te trachten te leven naar het hoogste in hem, waardoor hij het mogelijk maakt dat de inwonende God zich meer volkomen kan openbaren; ten tweede het feit die broederschap te erkennen door voortdurend te streven naar onzelfzuchtigheid, door liefde en achting voor, en dienstvaardigheid ten opzichte van zijn medemensen. Dienst aan de mensheid, eerbied voor alle leven en offeren van het lager zelf aan het hoger zelf zijn eisen voor geestelijke groei. 7. Christus stelde de verschillende sacramenten in, waarin ons een innerlijke en geestelijke genade wordt geschonken door middel van een uitwendig en zichtbaar teken. Er zijn zeven riten, die als sacramenten te beschouwen zijn, nl.. Doop, Vormsel, Eucharistie, Absolutie, Heilig Oliesel, Huwelijk en Priesterschap. De leer van deze sacramenten is voldoende toegelicht in de geautoriseerde Liturgie van de Vrij-Katholieke Kerk. Christus, het levende Hoofd van de Kerk, Die Hij heeft gesticht, is de ware Bedienaar van alle sacramenten. Aangezien de Vrij-Katholieke Kerk allen die naar waarheid zoeken, als haar leden verwelkomt, verlangt zij niet van haar leden dat zij de officiële beginselverklaring of de korte samenvatting van de leer, zoals die hierboven is afgedrukt, aanvaarden. Deze moet echter beschouwd worden als de bijzondere bijdrage van de Vrij-Katholieke Kerk aan het Christelijk denken. De bisschoppen van de Vrij-Katholieke Kerk zijn bereid om als kandidaten voor wijdingen slechts diegenen te aan- vaarden die in algemene zin met de beginselverklaring en deze korte samenvatting instemmen.
terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement