Geloofsopvattingen (1)

Grondslag van het geloof

De Vrij-Katholieke Kerk ontleent de bezieling voor haar werk aan een krachtig geloof in de levende Christus. Zij aanvaardt in de eenvoudige letterlijke betekenis de schitterende belofte van Christus, die Hij ons gaf toen Hij op aarde was: "Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Matth 28:20). Hij gaf ook een andere belofte: "Waar twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden" (Matth 18:20). Zij beschouwt deze belofte als de geldige oorsprong van elke Christelijke eredienst. Zij is echter ook van mening dat, naast de uitwerking van deze belofte op de individuele gelovigen, onze Heer ook zekere riten of sacramenten heeft ingesteld, in de Oosterse Kerk ´mysteriën´ genoemd. Zij waren bedoeld om Zijn volgelingen extra hulp te geven, en moesten in Zijn Kerk doorgegeven worden als speciale kanalen voor Zijn kracht en zegen. Door deze ´genademiddelen´ is Hij steeds in Zijn Kerk aanwezig, en geeft ieder het geweldige voorrecht van hun gemeenschap met Hem, waardoor Hij hen leidt en beschermt van de geboorte tot de dood.

Sacramenten en de apostolische successie

De Vrij-Katholieke Kerk erkent zeven sacramenten: de Doop, het Vormsel, de Absolutie, de Eucharistie of H. Mis, het H. Oliesel, het Huwelijk en het Priesterschap. Zij betracht de grootste zorgvuldigheid in het toedienen ervan, zodat de werkzaamheid op de aanwezigen is verzekerd. Zij heeft de traditionele bisschoppelijke overdracht van wijdingen, Apostolische Successie genaamd, behouden, en deze wordt geldig beschouwd door alle Christelijke Kerken die deze Successie als een grondslag van hun geloof bezitten.
terug terug verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement