Godsdienst voor deze tijd

Waarom de Vrij-Katholieke Kerk

Godsdienst houdt geen dogma, leerstellingen of voorschriften van kerkgenootschappen in. Godsdienst vereist geen vast ritueel of ceremonieel, en ook geen georganiseerde kerken. Échter, ritualen en plaatsen waar ze gehouden kunnen worden, vormen onschatbare werktuigen, ten dienste van de geestelijke ontwikkeling van de mens. Zij dienen als kanaal voor de goddelijke energie die het gehele universum doordringt, en moeten, evenals alle andere, aan de mens bekende krachten, geleid worden. Een doeltreffend instrument om die krachten te geleiden is de Heilige Eucharistie zoals die in de Vrij-Katholieke Kerk gevierd wordt. Het blijkt een middel te zijn dat uitstekend geschikt is voor de stroom van geestelijke energie, zoals herhaaldelijk door geoefende helderzienden is bevestigd. Hoewel het werk van de Vrij-Katholieke Kerk schijnbaar in het karakter van een formeel geordende eredienst draagt, is het toch vrij van starre structuren, met uitzondering van de uiterlijke vormen die de overdracht van die goddelijke energie naar het stoffelijk gebied vergemakkelijken. Het is van wezenlijk belang dat iemand vrij is om met eigen interpretatie deel te nemen aan de diensten van de Vrij-Katholieke Kerk, en met zijn eigen vermogen om er weerklank aan te geven. Dat maakt dat er geen gezag kan zijn dat geloof, belijdenissen of dogma´s voorschrijft, of beperkingen opwerpt die het deelhebben aan de sacramenten van de kerk verbieden. In al deze zaken komt aan het individuele geweten het hoogste gezag respect toe.

Innerlijke leiding

Vanaf het begin van het ontstaan van de Vrij- Katholieke Kerk werd de herziening van haar liturgie en het opnieuw ontwikkelen van haar leer omtrent de aard van de sacramenten begeleid door helderziend onderzoek omtrent de innerlijke uitwerking van de katholieke eredienst. Enige theosofen, waaronder in het bijzonder Charles Webster Leadbeater genoemd moet worden, ontwikkelden de in hen sluimerende krachten voor buitenzintuiglijke waarneming. Zij werden intensief in het gebruik ervan geschoold in India, waar deze vermogens reeds eeuwenlang bekend waren en bestudeerd werden.
terug terug
Met deze vermogens onthulden zij de werkelijkheid die aan de gebruiken van de Katholieke Kerk ten grondslag lagen. Zij maakten de wetenschappelijke herziening van de eucharistische riten mogelijk, voor een doeltreffender gebruik van de in die riten beschikbare krachten, voor de dienst aan God en de mensheid. De bevindingen van de eerste onderzoekers zijn tot in de huidige tijd door andere geschoolde onderzoekers bevestigd en uitgewerkt. In het bijzonder mag worden verwezen naar het monumentale werk van Bisschop Leadbeater: "De Wetenschap der Sacramenten" waarvan in 2001 de laatste herdruk verscheen.

Deelname aan de diensten

Een ritueel dat door onvolmaakte menselijke wezens verricht wordt kan op zichzelf in geestelijke zin niet volmaakt zijn. Toch ligt in de voltrekking van zo´n ceremonie als de Eucharistieviering een grote waarde. Het biedt elk mens de prachtige gelegenheid om een toegewijd en doeltreffend kanaal te worden waardoor de Godheid zijn Kracht en Zegen uit kan storten in het heelal. Als men de viering van de Heilige Eucharistie alleen met het stoffelijke gezichtsvermogen bekijkt, zal men, behalve de eenvoudige schoonheid, waarschijnlijk niets speciaal waardevols ontdekken. Maar het onderzoeken en ontdekken van de diepe wijsheid en enorme bruikbaarheid, die aan het doel van de Heilige Eucharistie ten grondslag ligt, openen de geestelijke ogen voor een ongewone pracht. De kracht die tijdens de Eucharistieviering in de Vrij-Katholieke Kerk ontstaat, maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen innerlijke natuur tot uitdrukking kan brengen en de gestadige ontplooiing van zijn goddelijke natuur vooruithelpt. Laten wij daarbij niet vergeten, dat de Eucharistie door Christus zelf is ingesteld: doe dit zo vaak gij het doen zult tot Mijn gedachtenis. Het ene grote doel dat ons voor ogen staat is om er toe bij te dragen dat de mens een toegewijde en werkzame arbeider wordt binnen het goddelijke plan dat Hij heeft voor Zijn en onze wereld. Uw deelname aan dit werk zal altijd een grote weldaad zijn voor uzelf, voor de samenleving en voor de mensheid in zijn geheel.
verder verder
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement