Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Raalte
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Opleiding keuze Online cursus.
Quadragesima 40-dagen tijd Aswoensdag/zondag: Zelfonderzoek Het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3) In scholen ging Hij binnen en verkondigde als leraar het woord. De waanwijzen kwamen op Hem af om Hem op de proef te stellen. Maar Hij bracht hun leegheid aan het licht. En zij haatten Hem omdat ze niet echt wijs waren. Na al dezen kwamen de kleine kinderen, aan wie de kennis van de Vader toebehoort. Toen zij gesterkt waren, leerden zij de hoedanigheden van de Vader kennen. Zij kenden en zij werden gekend; zij werden verheerlijkt en zij verheerlijkten. In hun hart werd het levende Boek van de Levenden opengelegd, dat geschreven staat in het bewustzijn en de gedachten van de Vader en dat reeds van voor de grondlegging van het Al in Zijn ondoorgrondelijk wezen bestaat. Niemand was in staat dit boek op te nemen, omdat beschikt was dat wie het nemen zou dit met de dood zou bekopen. Niemand van hen die in verlossing geloofden kon naar zijn ware wezen worden geopenbaard, als dit boek niet in hun midden was verschenen. Daarom heeft de barmhartige en getrouwe Jezus geduldig het lijden op zich genomen, totdat Hij dat boek nemen kon. Want Hij weet dat zijn dood het leven betekent voor velen.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email
Meer jaren plan In de sessie van zaterdag 13 januari is verder gewerkt aan invulling. Inmiddels is een meerjaren plan in ontwikkeling. De ideeën worden aan de Clericale Synode, de kerkgemeenten en de Raad van Gemeenten voorgelegd.
Lees verder

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften - Evangelie der Waarheid

De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de kapel van de Kerkgemeente Naarden. Voor vragen over de inhoud: telefoon 035 5262742; e-mail: moraaz44@gmail.com Data eerste helft 2018: Donderdag 11 en 25 januari, 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april. Aanvang steeds om 20.00 uur. Verder worden op maandagochtenden eveneens studiebijeenkomsten georganiseerd door de Kerkgemeente Amsterdam. De studiebijeenkomsten wordt geleid door pr. Piet Standaar. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden ten huize van mw. Anna Paulis  en begint om 9.30 uur. Adres: Rijksstraatweg 107 / 1115 AN Duivendrecht Data eerste helft 2018: maandag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart; 23 april. Aanmelden en voor vragen over de inhoud: tel. 036-5246426; e-mail: pj_standaar@hotmail.com Meer informatie:
Kerkgemeenten Naarden en Amsterdam
Kerkgemeente Utrecht - wijding Zondag 11 februari jl. is Floris Visscher gewijd tot acoliet door Mgr. Peter Baaij. De wijding tot acoliet is de laatste wijding van de reeks van zogenaamde lagere wijdingen. In de kerk zijn de lagere wijdingen open voor iedereen die toegelaten wordt tot het dienen aan het altaar. Deze wijdingen gaan nog uit van een zekere vrijblijvendheid m.b.t. het dienen in de kerk. Met de hogere wijdingen (met als voorbereiding de wijding tot subdiaken) geldt dat niet meer. Dan wil je je volledig richten op het voortzetten van het werk van Christus. Anderzijds is het doel van wijdingen jezelf ontwikkelen. Je zelf ontwikkelen is niet gebonden aan een kerk of ander instituut of gemeenschap. Het is een weg, die gebaseerd is op je eigen wil en intenties. Niemand kan de weg voor jou gaan, hooguit een poos met je oplopen op de zelfde weg. Maar het leren van jezelf moet je zelf doen. Jezelf leren liefhebben en daardoor kennis opdoen. En zoals de wijdingen dat aangeven, dat ook uitstralen. Dan kunnen we anderen wel helpen, bijlichten.

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij- Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi- Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. Je bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.
Beelden van de priesterwijding aan José Versteeg door Mgr. Peter Baaij, te Naarden op zaterdag 3 februari.

 Ke

rkkal

e

nde

r           

  

      Inte

nti

e