Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Pasen de Verhandeling over de Opstanding (Codex I, Boek 4) Brief van Valentinus aan Rheginus. Welnu, Rheginus, de Zoon van God was eveneens de Zoon des mensen. Hij omvatte ze beiden, bezat zowel menselijkheid, als goddelijkheid, zodat hij enerzijds in zijn gedaante als Zoon van God de dood overwon, en anderzijds als Zoon des Mensen de terugkeer naar de volheid bewerkstelligde. De Verlosser heeft de dood teniet gedaan - hieromtrent behoor je niet meer onwetend te zijn - want hij legde de vergankelijke wereld terzijde en verving die door een onvergankelijk eeuwig rijk. En hij is opgestaan, door het zichtbare te verteren door het onzichtbare, en wees ons zo de weg van onze onsterfelijkheid. Eerder zou je moeten zeggen dat de wereld een illusie is, in plaats van de opstanding, die werkelijkheid is geworden door onze Heer, de Verlosser, Jezus de Christus. Eens zullen de levenden sterven, maar hoezeer leven ze al in een illusie! Alles is aan verandering onderhevig. De wereld is een illusie – ik overdrijf niet. Maar dit is niet de aard van de opstanding: zij is de waarheid die vaststaat, zij is de openbaring van wat is (namelijk: het ware zijn, de onsterfelijke geest), zij is de ontstijging aan de dingen van deze wereld en een overgang naar een nieuw bestaan, want het onvergankelijke daalt neer op het vergankelijke, en het licht stroomt neer op de duisternis en verteert die, en de volheid vult de onvolkomenheid aan. Dit zijn de symbolen en beelden van de opstanding. Hij, de Christus is het die het goede tot stand brengt.

Collectegebed

O God van Liefde, wij loven U, wij zegenen U, met geheel ons hart danken wij U en verheerlijken wij Uw Naam voor dit meest heilige en wonderbare feest van Pasen, want in de glorieuze overwinning, die er door gesymboliseerd en herdacht wordt, hebt Gij ons de onfeilbare getuigenis geschonken, dat het goede ten slotte het kwade zal overwinnen en dat de dood slechts de toegangspoort is tot de onuitsprekelijke luister van het eeuwige leven in U.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email
Kerkgemeente Naarden De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de kapel van de Kerkgemeente Naarden. Aanvang steeds om 20.00 uur. Contact: priester Christiaan de Moraaz Imans, email: moraaz44@gmail.com Op deze studie avonden is iedereen van harte welkom. We bestuderen de Verhandeling over de Opstanding. Dit traktaat dat in de Codex Jung volgt meteen op het Evangelie der Waarheid, heeft er ook inhoudelijk overeenkomsten mee, al was het alleen maar omdat ook hierin 'de Waarheid' een belangrijke rol speelt. De data voor de eerste helft van 2019 zijn: 25 april, 9 mei.

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belangstellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Kerkgemeente Utrecht: studieavonden Godsbeelden - Mensbeelden

In de koffiekamer studie en uitwisseling Godsbeeld en Mensbeeld. De volgende datum is: 26 april. Aanvang om 20.00 uur. Vooral “Mensbeelden” zullen nu aan de orde komen. In het najaar verder, informatie volgt. Priester Frank Kouwe heeft studieboekjes gemaakt, om vandaaruit met elkaar te studeren en te ervaren. Adres: St. Maartenskapel, Herenstraat 27, 3512 KB Utrecht
Kerkgemeente Amsterdam VERHANDELING OVER DE OPSTANDING De studiebijeenkomsten over dit bijzondere geschrift zullen worden geleid door pr. Piet Standaar. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden ten huize van één van onze leden op de maandagmorgen en begint om 9.30 uur. Data voorjaar 2019: maandag 29 april. Aanmelden en voor vragen over de inhoud: tel. 036-5246426 / 06-25276240; email: pj_standaar@hotmail.com

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften

Meer info over de Opstanding Meer info over de Opstanding
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
Kerkgemeente Arnhem Donder: Volmaakte Geest De teksten komen uit het boek Gnosis in de Oudheid van dr. Roelof van den Broek. Het geschrift is fascinerend, maar raadselachtig. De bibliotheek van Nag Hammadi bevat geen enkel werk dat er als geheel vergelijkbaar mee is. De tekst presenteert zich als een monoloog die door een vrouwelijke goddelijke gestalte wordt uitgesproken. Daarin introduceert deze zich als afgezant van de hoogste God, die haar hoorders oproept uit de wereld van de dood tot het ware leven terug te keren. Studieavonden in de kerk, steeds op woensdag om 20:00 uur. Data: 24 april, 8 en 22 mei, 12 en 26 juni en 10 juli.

Jaarthema 2019: Blijdschap

met vier sub thema’s: 1. Geboorte van blijdschap 2. Transformatie door blijdschap 3. Ontsluierende blijdschap 4. Blijdschap als engelenkracht
‘Toen ik dacht niets meer te hebben om voor te leven, niets meer te zijn, niets meer te hebben, dacht me nergens meer in te interesseren, toen het me niets meer uitmaakte wat mensen van me denken, en toen het me niets meer interesseerde om jullie kwijt te raken was ik ineens alles. Ik ben jou en jij bent mij. Ik ben een boom, een muis en een ster tegelijk en hetzelfde geldt voor jou we zijn allemaal één. sterrenstof! Niets meer en niets minder. En dus alles.’ Geboorte van blijdschap …...

Gezegende Paastijd …….

Opleidingsmogelijkheden in de VKK