Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Eerste zondag van Advent

Zelfvergetelheid

de Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5) Gedachten die zijn voortgebracht uit de begeerte naar macht, maar die eer zullen bewijzen aan de Heer der Heerlijkheid en die hun toorn zullen opgeven, zij zullen voor eeuwig beloond worden voor hun nederigheid. Zij echter, die trots zijn op hun eerzucht en die tijdelijke eer en glorie beminnen, en vergeten dat het maar voor een bepaalde periode en tijd was dat zij met macht waren bekleed, zij zullen veroordeeld worden om hun onwetendheid en dwaasheid. Ook zij die voortgebracht zijn uit een begeerte naar macht, die dus het zaad van de machtswellust in zich hebben, zullen de beloning ontvangen voor hun goede daden, voor zover zij goed gehandeld hebben en geneigd zijn tot het goede. Zij zullen het eeuwig koninkrijk beërven, wanneer zij openlijk het verlangen te kennen geven om afstand te doen van hun ijdele, wereldse ambities en zij zich houden aan het gebod van de Heer der heerlijkheden in plaats van te streven naar tijdelijke eer. Collectegebed O God, Schepper en Behoeder van de mensheid, wij danken U voor Uw nimmer aflatende liefde en verlangen vurig en vastbera-den Uw lof te verkondigen, niet alleen met onze lippen, maar ook door onze levenswandel, door ons geheel te wijden aan Uw dienst en door voor Uw aangezicht te wandelen in heiligheid en rechtschapenheid al de dagen van ons leven.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften

Kerkgemeente Naarden

Naarden: Evangelie der Waarheid (vervolg). Eerste avond donderdagavond is 13 december. De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de kapel van de Kerkgemeente Naarden. Aanvang steeds om 20.00 uur. Contact: priester Christiaan de Moraaz Imans, email: moraaz44@gmail.com De Nag Hammadi studie onder leiding van de priesters Christiaan de Moraaz Imans en Piet Standaar, wordt voortgezet in 2019. Op deze studie avonden is iedereen van harte welkom; ook als je het eerste deel van de studie "Evangelie der Waarheid" niet hebt bijgewoond. De data voor de eerste helft van 2019 zijn: 24 januari 14 en 28 februari 14 maart 11 en 25 april, met een eventuele uitloop naar 9 mei.

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. Je bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belangstellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Kerkgemeente Utrecht: studieavonden Godsbeelden - Mensbeelden

In de koffiekamer starten we op vrijdagavond 19 oktober met studie en uitwisseling Gods-beeld en Mensbeeld. De volgende data zijn:14 december, 11 januari 2019, 22 februari, 22 maart en 3 mei. Aanvang steeds om 20.00 uur. Totaal dus zeven avonden in de periode oktober 2018 - mei 2019 Priester Frank Kouwe maakt een studieboekje, om vandaaruit met elkaar te studeren en te ervaren. Adres: St. Maartenskapel, Herenstraat 27, 3512 KB Utrecht
Met het ingaan van de Advent gaan we ook het nieuwe kerkelijk jaar in. Dit jaar zal in het teken staan van het “kennen”. Het jaarthema van de hele kerkprovincie.

Advent, een tijd van verwachting

Een tijd van verwachting is altijd een bijzondere, een spannende tijd. Het is een tijd, waar je mogelijk een enigszins vaag beeld hebt van wat je verwacht. Maar het heeft geen zekerheid. Zoals een kind dat het verlanglijstje in de schoen heeft gelegd, zodat Sinterklaas weet wat de verlangens zijn? Of als je zelf een kind verwacht. Hoe zal het kind zijn? Of nog meer, je innerlijk kind, hoe het zich zal ontwikkelen ….. Maar wat verwachten wij met Kerstmis? De Adventstijd wordt prachtig verwoord in het eeuwenoude lied: ‘Het daget in den Oosten’. geschreven door de Duitse componist en schoolmeester Melchior Vulpius (hij leefde van 1570-1615). Maar wat mogen we in essentie verwachten? De blijde boodschap, van het hervinden van de volheid (Pleroma), door hen die reikhalzen naar de verlossing vanuit de hoge. Wanneer hun hoop uitreikt, vol verwachting omdat het schaduwloze licht hun evenbeeld is, dan breekt de volheid aan in de tijd. (het Evangelie der Waarheid) Het daget in den Oosten, het licht schijnt overal, Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal’.
Opleidingsmogelijkheden in de VKK