Levensfilosofie

Levensfilosofie

Het woord ´filosofie´ betekent liefde voor de wijsheid. Wijsheid kan gezien worden als de combinatie van totaal innerlijk weten en liefde. Innerlijk weten schenkt kennis en inzicht. Als kennis en inzicht op liefdevolle wijze gebruikt worden in het leven dan is er sprake van wijsheid. Wijsheid maakt een weloverwogen en volmaakt oordeel mogelijk. Totaal innerlijk weten leidt tot Waarheid. Zonder Waarheid kan de mens zich zelf niet bevrijden. Godsdiensten zijn er om de mens vrij te maken. Een godsdienst is er om de mens terug te voeren naar zijn bron. Godsdienst moet in de mens de voorkeur ontwikkelen voor geestelijke boven stoffelijke waarden. Terwijl zo zijn vermogen groeit om in de gehele schepping en alle schepselen het goddelijk leven te zien, helpt het hem tegelijkertijd om aan al het bestaande in het heelal de juiste waarde toe te kennen. In dit licht bezien hebben stoffelijke zaken hun eigen plaats en zijn noodzakelijk; maar de nadruk behoort meer te liggen op hun juiste gebruik dan op het verkrijgen ervan. Een duidelijke uitdrukking van zulk een levensfilosofie vindt men in het gevoel van verwantschap met de gehele natuur, een teken van innige liefde en oprecht ontzag voor Gods schepping. De mens wordt in zijn pogen om de wegen van de natuur steeds beter te begrijpen, geholpen door zijn gevoel en zijn verstand die richting geven aan zijn onderzoekingen en belangstelling voor het goddelijke.
terug terug verder verder
Waarheid verlicht hem steeds meer terwijl zijn intuïtieve vermogens zich ontplooien. Tenslotte zal hij eerste hands kennis van God verkrijgen.

Goddelijkheid van de mens

Het tweede doel van de godsdienst is de mens bewust te maken van zijn goddelijkheid. De oer- betekenis van het woord religie is terug-binden en het heeft betrekking op de fundamentele eenheid van de mens met de Godheid. De mens IS een goddelijk wezen, "naar Gods beeld geschapen", het geestelijk evenbeeld dat bestaat. Terugbinden aan God houdt innerlijke drang en de geestelijke speurtocht van de mens naar zijn eigen volmaking in en de daarmee gepaard gaande terugkeer naar God. Om dit te bereiken heeft hij de ervaringen nodig van vele levens (incarnaties) op aarde. De ´Wetten van de Natuur´ die allen goddelijke wetten zijn, helpen hem in zijn ontplooiing tot volmaaktheid. Eén beginsel is fundamenteel onder deze wetten: "Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten". (Gal. 6:7)
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement