Missie & Visie Vrij-Katholieke kerk

terug terug

Ten geleide

Plaatsbepaling van de Missie en Visie

De Missie en Visie van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland (VKK) beschrijft het bestaansrecht van de VKK en de manier waarop zij wil werken. De Missie en Visie gaat alle kerkleden aan, zij kan verbinden en motiveren en kan richting geven bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Zij kan ook dienen als een kennismaking met de VKK door buitenstaanders en andere kerkgenootschappen en geestelijke stromingen. De Missie en Visie legt echter niemand een verplichting op. De Missie en Visie staan naast de officiële stukken van de VKK, zoals de Beginselverklaring en de Korte Samenvatting van de Leer. Essentiële gedachten uit die stukken zijn opgenomen, als een eigentijdse interpretatie door de leden van de VKK en met eigentijdse accenten. De verdere uitwerking in Doelen en Strategie laat straks zien wat de kerk met de Missie en Visie doet. Voor die uitwerking is tijd nodig.

Indeling

De indeling van dit document is als volgt: Missie: "wie zijn we, wat doen we en wat willen we betekenen voor wie" Visie: "hoe gaan wij te werk om onze Missie uit te voeren" Waarden die van belang zijn bij het functioneren van de VKK Denkbeelden die een vitale rol spelen binnen de VKK. De denkbeelden zijn overgenomen vanuit de Beginselverklaring, de Korte samenvatting van de Leer en de liturgieën. Er is niet gestreefd naar volledigheid in theologische zin. De denkbeelden zijn op de volgende manier geordend: - enerzijds volgens de Heilige Drievuldigheid, als Christelijk model van de geopenbaarde Godheid, samen met het Moeder/Wijsheidsaspect en de drieledigheid van de mens; - anderzijds volgens de inhoudelijke onderverdeling (zie hierna).

Inhoudelijke onderverdeling

Voor het aanbrengen van een inhoudelijke structuur binnen de indeling van het document is de volgende onderverdeling aangehouden, gebaseerd op de belangstelling binnen de VKK: Goddelijke Wijsheid (zoals te vinden in geïnspireerde teksten, esoterische filosofie, symboliek, kosmologie en mythologie); innerlijke ontplooiing (met onderwerpen zoals chakra’s, mystiek, inwijding, transformatie en dieptepsychologie); liturgisch ceremoniële viering (met onderwerpen zoals mysteriën, ceremoniële magie en liturgie); gemeenschap (van mensen, zowel spiritueel als maatschappelijk); leven (menselijk, natuurlijk en goddelijk leven). Er is uitgegaan van de Beginselverklaring (1974), de Korte samenvatting van de Leer (1974) en de Notitie “Op nieuwe Paden”. De Beginselverklaring is hier te vinden, met annotaties van de onderdelen die zijn overgenomen in de Missie en de Visie. De Korte Samenvatting van de Leer vindt u op hier. Er worden accenten gelegd t.a.v. innerlijke ontplooiing, het vrouwelijk aspect en het maken van verbindingen tussen de vijf punten van de onderverdeling. Deze accenten zijn in het verleden naar voren gebracht tijdens kerkcongressen en andere bijeenkomsten binnen de VKK. Taalgebruik en redactie Er zijn korte zinnen gebruikt, in actieve vorm. De volgorde van de zinnen is niet echt van belang. Er zijn in de uitwerking geen verwijzingen opgenomen naar termen als mystiek, gnosis, esoterie, theosofie en spiritualiteit. De essentiële ideeën daaruit zijn in het document opgenomen, voor zover van belang voor de VKK. Het document wordt geacht voor zichzelf te spreken.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
verder verder