Wetenswaardigheden VKK (1)

Open communie

De Vrij-Katholieke Kerk werd gesticht teneinde mensen, die prijs stellen op volledige vrijheid van geloof in hun zoeken naar waarheid, vrij toegang te verlenen tot de traditionele katholieke sacramenten, zonder dat zij zelfs ook maar lippendienst, zouden moeten bewijzen aan belijdenissen of leerstellingen, die zij naar eer en geweten niet in staat waren te onderschrijven. Zij was de enige kerk met een geldige Apostolische Successie - en daardoor de geldige bediening van de katholieke sacramenten - die de H. Communie van harte uitreikt aan alle devote mensen, onverschillig of zij al dan niet tot een gezindte of godsdienst, welke dan ook, behoren.

Wijdingen van de geestelijkheid

De wijdingen van de geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk werden verkregen via de Oud-Katholieke Kerk welke meer dan twee eeuwen geleden onafhankelijk werd van Rome. Door deze Apostolische Successie, sinds de tijd van Christus ononderbroken, voelt zij zich verbonden met de historische kerk aller eeuwen. Het huwelijk wordt haar geestelijkheid niet verboden, noch aangemoedigd. Zij verrichten hun diensten zonder persoonlijke geldelijke vergoeding. Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijk geweten van de
gelovigen. Veeleer wordt de nadruk gelegd op hun functie van bedienaars der Sacramenten, steeds klaar om diegenen te dienen die hun hulp vragen of nodig hebben.

Religieus evenwicht

De Vrij-Katholieke Kerk tracht de wereld het beste te geven uit zowel het katholicisme als het protestantisme. Aan de katholieke zijde zijn de zeven sacramenten; maar deze zijn omgeven met alle mogelijke soorten van door mensen bedachte dogmatische belemmeringen, zoals geloofsbelijdenissen, starre geloofsleer, biecht, boetedoening, aflaten enz. Aan protestantse zijde bestaat een oprecht pogen om vrijheid van geloof te bevorderen; maar de hervormers verwierpen de sacramenten, (met uitzondering van doop en avondmaal), lieten de Apostolische Successie los en verloren al spoedig veel van de intellectuele bevrijding die zij voorheen hadden verworven, hetgeen tot de opkomst van ontelbare sektarische bewegingen leidde.
verder verder terug terug
Bisschop James I. Wedgwood
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement