terug terug verder verder

Wijdingen - klerk

De wijding tot Klerk

De eerste stap is de wijding tot klerk. In de kerk wordt het gezien als een voorbereidende wijding op de volgende stappen. Een wijding kan altijd weer gezien worden als een moment van nieuwe inspiratie opdoen. Het voorlezen door de bisschop van de aspecten en kwaliteiten, die onderdeel vormen van de wijding, zijn steeds opnieuw even een ijkpunt voor ons allemaal. Het begint met wijding tot Klerk, waarbij de kwaliteiten worden benoemd, die we op ons levenspad kunnen ontmoeten. Te noemen zijn: beheersing van het lichaam, je energie en krachten juist aanwenden, het denkvermogen ontwikkelen, onderscheidingsvermogen in wat wel en niet goed is op de ingeslagen weg te onderkennen; de intuïtie belevendigen en openstellen voor geestelijke invloeden. Je wordt mede-arbeider aan het werk van God en neemt deel aan de uitvoering van Zijn Plan voor de vervolmaking van Zijn schepping. Een gedeelte van de wijdingstekst, uitgesproken door de bisschop: In de graad van klerk stelt u zich een groots en verheven ideaal voor ogen, namelijk dat van een medewerker te worden in het werk van God en om mee te werken in de uitvoering van Zijn plan voor de vervolmaking van Zijn schepping. Daarvoor is het nodig, dat u zich zelf leert beheersen en bepaalde voor dit verheven werk noodzakelijke eigenschappen ontplooit. In plaats van uw lichaam toe te staan u te leiden, behoort u er naar te streven ter wille van de ziel te leven. Daarom behoort u nu, als eerste stap in die richting, te leren uw stoffelijk lichaam te beheersen en uzelf in dit lichaam steeds beter uit te drukken. Dat is stap één: medewerker zijn van het universele plan, Gods plan. Op weg gaan of zijn naar volmaaktheid. Daarop kom je veel hobbels tegen. Als te ontwikkelen eigenschappen kun je distilleren: Zelfbeheersing Je houding en bewegen in je omgeving Eigenwaarde Reinheid Kenmerken: Ceremonieel werken, Orde en Werkzaamheid. Deugden: Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, uiterste zorg voor details, zelfvertrouwen. Ondeugden: Hangen aan uiterlijkheden, kwezelarij, hoogmoed, bekrompenheid, oppervlakkig oordeel, te strak vasthouden aan eigen mening. Kwaliteiten: Eenheidsbesef - samenwerken, ruim denken, verdraagzaamheid, nederigheid, zachtheid en liefde. De wijding wordt afgesloten met de tekst: O Christus, Die steeds bereid zijt het ernstig streven van Uw kinderen te aanvaarden en te steunen. Ik bekleed u met het kleed van heiligheid en ik raad u ernstig die vermogens in u te ontwikkelen, die nu nog niet in u ontwaakt zijn, opdat uw werk goede vruchten moge dragen. De zegen van God Almachtig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dale op u neer, opdat u op waardige wijze zult mogen volbrengen, wat u heden hebt ondernomen. We zijn op weg.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement