terug terug verder verder

Wijdingen - subdiaken

Wijding tot Subdiaken

In deze orde van het Subdiaconaat wordt een proeftijd doorgemaakt, die noodzakelijk is, zo er in de toekomst sprake mocht zijn van het verlenen van hogere wijdingen, namelijk die van Diaken en Priester. Het geeft aan hen, die déze bediening ontvangen, meer kracht en standvastigheid, teneinde hen in staat te stellen in alle eenvoud hun leven aan Christus te wijden in dienst van Zijn heilige Kerk. De verantwoordelijkheid, die degenen hebben te dragen, die door het ontvangen van de hogere wijdingen tot vertegenwoordigers van Christus onze Heer worden verheven, is inderdaad zo groot, dat de subdiakens vaak een dergelijke proeftijd wordt voorgeschreven, gedurende welke zij, die voor verdere hogere wijdingen in aanmerking komen, zich kunnen voorbereiden, opdat zulk een ernstige stap niet lichtvaardig of onbedachtzaam wordt ondernomen. De wijdeling biedt zich aan met een brandende kaars in de hand en buigt voor de bisschop. Het is het jezelf aanbieden. Aanbieden aan het werk dat je wilt gaan verrichten. Dat geldt voor ons allemaal. Je moet zelf een keuze maken in dat wat je wilt doen. Een begonnen weg bestendigen. Een nieuwe weg inslaan? Of de al ingeslagen weg verder aflopen. Verdiepen. De bewuste innerlijke ontwikkeling. Je kunt dit moment in je ontwikkeling zien als ‘Vernieuwing van het Hart’: Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pagina 115 en 116): De landbouw in de wereld behoeft vier krachten: De oogst wordt in de schuur gebracht dankzij water, aarde, wind en licht. Zo kent Gods landbouw vier krachten: geloof, hoop, liefde en kennis (gnosis). Onze aarde is het geloof waarin we geworteld zijn. Het water de hoop waarmee we ons voeden. De wind is de liefde waardoor we groeien. En het licht is de kennis (gnosis) waardoor we rijpen. De genade is als het zaad van een landsman; dat wortel schiet in de aarde en reikt naar de hoogste hemel. Gezegend is hij die geen ziel in dwaling gevoerd heeft: Zo’n gezegende is Jezus Christus. Hij is naar de ganse wereld toe gegaan en heeft niemand belast. Daarom is iemand als Hij gezegend, want hij is een volkomen mens. Hij is immers het Woord. Wat wordt er gezaaid en wat geoogst? Deze voorbereiding is een vervolg en verdieping op de wijding tot Acoliet. Een belangrijk verschil in de ceremonie van dienst is, dat de aankomende subdiaken voor het eerst volledig gestrekt in alle nederigheid vlak op de vloer gaat liggen. De wijdingslitanie wordt dan gezongen:
God de Vader, God de Zoon, Eén met Hem in eeuwigheid, Heil'ge Geest, met Beiden Eén; Hoor ons, O Drievuldigheid. Eeuwig God en machtig Vorst, Overal weerklinkt Uw lof, Aller liefde is aan U Steeds gewijd, Drie-eenheid. Heil'ge Geest, Gij, Duive rein, Dauw, die neerdaalt van om-hoog, Levensadem, Liefdevuur; Hoor ons, Heil'ge Geest. Bron van kracht en kennis rein, Wijsheid, vroomheid ongeveinsd; Troost, verstand en goede raad; Hoor ons, Heil'ge Geest. Bron van moed en liefd' en vreê, Reinheid, godsvrucht en geduld; Hoop en vreugde zonder eind; Hoor ons, Heil'ge Geest. Geest, Die ons ten goede leidt, Geest, Die duister keert tot licht, Geest van onweerstaanb're macht; Hoor ons, Heil'ge Geest. Gij, Wiens liefde wankelt nooit, Die bezielt het gans heelal; Levensbrenger, aller Heer; Hoor ons, Heil'ge Geest.
Help de ziel, die toegewijd En vervuld van heilig vuur Tracht Gods waarheid te verstaan; Hoor ons, Heil'ge Geest. Houd ons op het smalle pad, Waarschuw ons wanneer wij dwaal'n, Schenk ons van Uw heerlijk Licht; Hoor ons, Heil'ge Geest. Kracht, verleiding te weerstaan, Steeds te gloeien van Uw vuur, En te kennen Uw geheim, Geef 't ons, Heil'ge Geest. Help ons trouw te zijn en rein, Steeds vervuld met lijdzaamheid; Tevens wijzer, sterk en waar; Hoor ons, Heil'ge Geest. Schenk ons beide, licht en kracht, Raad ons, leid ons hier op aard'; Waar 't Uw wil is, volgen wij. Hoor ons, Heil'ge Geest. Moog' Uw vrede dalen tot Allen, die verstoten zijn, Moeden en verworpenen; Zeeg'n hen, Heil'ge Geest. Bron van liefd', alom vereerd, Moog' de Wijsheid van de Heer Vloeien naar Zijn trouwe Kerk; Hoor ons, Heil'ge Geest.
Blijve nog vUw zwaard ontbloot, Tot de aard', van zonden vrij, Wordt des Heren Koninkrijk; Hoor ons, Heil'ge Geest. Heilig zijt Gij, liefderijk, Schenk Uw zevenvoud'ge gift En verlaat ons nimmermeer; Hoor ons, Heil'ge Geest. B: Hoor 't gebed tot U gericht, Zegen + Uwe dienaar hier; In Uw hoede liefderijk Houd hem/hen, o Drie-eenheid. B: Hoor Uw dienaar in gebed, Steun hem/haar die verkoren is; Zegen +, heilig + hem/haar voor goed; Hoor ons, o Drie-eenheid. B: Help hem/hen die U toegewijd, Stort op hem/haar Uw zegen uit; Zegen +, heilig +, wijd + hem/haar thans; Hoor ons, o Drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon, Eén met Hem in eeuwigheid; Heil'ge Geest met Beiden Eén; Wij zijn Dijn, Drie-eenheid. Amen. (B=Bischop zingt alleen)
Deze litanie wordt ook gezongen bij de Diaken- en Priesterwijding. De 3 verzen vóór het laatste vers worden alleen door de wijdende bisschop gezongen, waarbij hij/zij ook de zegeningen verricht middels kruistekens over de wijdeling.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement