terug terug verder verder

Wijdingen - diaken

Wijding tot Diaken

De subdiaken wordt voorgedragen voor de orde van het diaconaat om door de gave van Gods Heilige Geest onherroepelijk te worden afgezonderd voor Christus' dienst. Bewust van het heilige, dat ons is toevertrouwd, hebben wij er naar gestreefd, ons er van te verzekeren, dat alleen hij is voorgedragen, die Christus' heilige Kerk met vrucht zal kunnen dienen. Toch is het als een verdere voorzorgsmaatregel passend om te onderzoeken, of één van u een gegronde reden heeft waardoor bezwaar kan worden gemaakt, dat deze subdiaken tot de uitoefening van de bediening van het diaconaat wordt toegelaten. Indien daarom één van u iets zou weten, dat tegen hem pleit, laat hem of haar dan in Gods Naam, zonder te aarzelen voorwaarts treden en vrijuit spreken, maar daarbij echter tevens zichzelf gedenken. Hier wordt nu aan de ‘medeburgers en huisgenoten Gods’ gevraagd, hiermee in te stemmen. In te stemmen met de wijding. Dus aan ons! Er wordt wel fijntjes opgemerkt niet te oordelen zonder naar je zelf te kijken. Hoe menselijk, oordelen zit vaak in ons denken en ligt ook vaak op de tong. De bisschop zegt: U op het punt staat tot de orde van het diaconaat verheven te worden, tracht deze wijding op waardige wijze te ontvangen en na haar ontvangen te hebben, zo zuiver mogelijk de daaraan verbonden plichten te vervullen. Het behoort tot de plichten van de diaken dienst te doen aan het altaar, het evangelie te lezen, te prediken en, indien geen priester beschikbaar is, te dopen. Weest daarom, geliefde zoon, nu u de plicht hebt aanvaard de volgelingen van onze Heer Christus te dienen, verheven boven alle neigingen, die strijdig zijn met de weg van de ziel. Laat uw gedrag gepast en hoffelijk zijn, wees vervuld van zuivere gevoelens, met liefde tot God en voor de mensheid, zoals dienaren en rentmeesters van Christus onze Heer behoren te zijn, die belast zijn de mysteriën Gods onder de mensen te brengen. Aangezien u deelneemt aan het offeren en uitdelen van het Lichaam en Bloed van Onze Heer, is het noodzakelijk, dat u, die, zoals geschreven staat, "de vaten van de Heer draagt", rein bent. Stel u tot taak het evangelie, dat uw lippen zullen verkondigen, door uw eigen voorbeeld aan anderen te prediken, opdat van u gezegd kan worden: "Hoe lieflijk zijn op de bergen de voetstappen van de vreugdebode, die vrede verkondigt". Als je dit zo leest, is het wel een opdracht, bijna bovenmenselijk. Een teken van dit ambt is de gekruiste stola, die de wijdeling omgehangen wordt over de schouder. Dit is dus het moment dat een stola wordt omgehangen. De diaken kan de communie uitreiken, de Diakenmis en het H. Lof opdragen. Wat is het Diakenschap voor ons medeburgers en huisgenoten van God? Het is een direct verbinden met Christus. Kenmerken: Liefde – Wijsheid. Deugden: Kalmte, kracht, geduld en uithoudingsvermogen, waarheidsliefde, trouw, intuïtie, heldere intelligentie en een onbewogen gemoedstoestand. Ondeugden: Teveel opgaan in studie, ongevoeligheid, onverschillig voor anderen, minachting voor verstandelijke beperkingen in anderen. Deugden die verworven moeten worden: Liefde, mededogen, onzelfzuchtigheid, energie.
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement