home home verder verder

Wijdingen

De weg van wijdingen – mysterie school

De kerk kent een weg van wijdingen. In de oudheid kende de mens al mysteriën en inwijdingen. Het kan beschouwd worden als een leertraject met ijkpunten. Wijdingen vinden in het algemeen binnen een gemeenschap plaats. Binnen een gemeenschap zijn wijdingen of initiaties min of meer geformaliseerd. Er is verschil tussen inwijden en wijden. Inwijden is het bekendmaken van een geheimenis, een mysterie. Bij inwijden is er vaak sprake van een graad, waarin je gewijd wordt en het geheim, dat je geopenbaard wordt, is een geheim dat je niet kan of mag delen met minder ingewijden. Bij een wijding is dat anders. Het is openbaar en iedereen kan kennis nemen van de tekst en de mystiek, die verbonden is aan de wijding. Daarom kan ieder individu het pad van wijdingen gaan zonder dat daar een institutie bij te pas komt. Het is dan volledig je eigen keuze en verantwoordelijkheid, hoe je daar mee omgaat en wat je ervan wilt leren, ervaren en delen. De wijding verloopt volgens een vastgelegde ceremonie. De daarbij komende verbondenheid met waaraan men toegewijd is, komt tot uitdrukking in de machtwoorden. Tevens roepen de gehanteerde machtwoorden de energie op, die nodig is om de wijdeling te belevendigen en te steunen in de voorgenomen stap op het levenspad. De leerweg. Door inzicht te krijgen in de wijdingen van de kerk, kan de betrokkene deze betrekken op zijn eigen leven. Iedere wijding markeert een fase op de weg. Door daar kennis van te nemen, kun je dat een onderdeel maken van je eigen bewustwordingsproces. Waar sta ik en hoe wil ik verder. Een gemeenschap, zoals een kerkgemeente, kan daarbij een bron zijn van inspiratie. Als er tenminste voldoende vertrouwen is. Ingebed in warmte en energie. En vertrouwen in het eigen kunnen. Ken jezelf ………………………………
Een wijding is kun je tweeërlei zien: - Je slaat een weg in en op een zeker moment ben je zover, dat een bevestiging van wat je wilde bereiken op zijn plaats is doormiddel van een wijding. De gemeenschap waarbinnen de wijding plaatsvindt, heeft ook dat inzicht. - Je slaat een weg in en ter ondersteuning van de ingeslagen weg wordt je gewijd. Het is een stimulans om het doel van de wijding in de verdere ontwikkeling te bereiken. In de kerk is het gaan van de weg van wijdingen niet vrijblijvend. Je gaat een verbond aan met Christus en de gemeenschap. Het verlangt inzet en betrokkenheid. Dienstbaar zijn. Bij dat inzicht van je omgeving of gemeenschap zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen. Bij de priesterwijding wordt de volgende tekst uitgesproken: Het zal bovendien te verwachten zijn dat een kerkgemeenschap eerder geneigd zal zijn de priester te volgen en te erkennen, indien zij met diens wijding heeft ingestemd. Indien daarom iemand iets ten nadele van deze wijdeling kan aanvoeren, dat hem/haar ongeschikt zou doen zijn het priesterschap te ontvangen, laat deze dan, in Gods naam, nu naar voren treden en vrijuit spreken en daarbij tevens zichzelf gedenken. Het is daarom belangrijk krediet te hebben. Maar ook om te kunnen oordelen zonder zich zelf te veroordelen. Maar op onze weg is krediet in ons zelf een essentie. Het is een werkelijkheid in ons, die bepaalt in hoeverre we onze ondeugden en deugden kwalificeren. Het gaat immers om ons eigen inzicht op het pad, dat we gaan. Het gaat om het inzicht waar we staan en hoe we nog verder kunnen gaan. Hoe dan ook, het is steeds onze eigen keuze, onze beslissing. Boeddha zegt: - Het denken verlegt enkel de problemen. Inzicht lost ze op. - Het zoeken naar waarheid is het zoeken naar wat altijd blijft en nooit vergaat. - Als je jezelf kent, ken je ook de ander. Inzicht in ons zelf is een sleutel. Dat is ook wat Jezus zegt: Wie alles kent behalve zichzelf, mist alles. (Thomas evangelie logion - 67)
Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement