terug terug

Epiloog

De wijdingen zijn een weg, die voor iedereen begaanbaar is. Al de deze stappen kun je zien als een innerlijke groei. Een groei in deze incarnatie. Of dat nu door uiterlijke wijdingen binnen de kerk gebeurt, waarin groei op dat pad bevestigd wordt, of als een ieder dat ervaart in zijn innerlijke ‘ZIJN’, het gaat om het commitment dat je aangaat. Het volbrengen van de ingeslagen weg. Alle kwaliteiten, die bij wijdingen genoemd worden, zijn samen te vatten: Geloof, hoop en Liefde, waarvan de Liefde de belangrijkste is. Of een pragmatische weg: Geloof steunt op ervaring en ervaring sterkt het geloof. Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken. KRISHNAMURTI

Straalkruizen in de kerk

De staalkruizen in de kerkruimte vertegenwoordigen kwaliteiten om in de ruimte deze kwaliteiten ten volle tot uitdrukking te brengen in de H. Mis. De engelen zijn mede verbonden aan de stralen in de ruimte van de kerk. Ieder straal heeft een edelsteen en een symbool.

Eerste Straal van WIL OF MACHT (Diamant, wit/vermiljoen) –

Michaël (Aartsengelen)

Deugden: Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde voortkomend uit volkomen onbevreesdheid, kracht om te regeren, het vermogen grote vraagstukken met ruim begrip te bevatten, mensen aan te pakken en maatregelen te nemen. Ondeugden: Hoogmoed, eerzucht, koppigheid, hardheid, aanmatiging, begeerte anderen te overheersen, halsstarrigheid, boosaardigheid. Deugden die verworven moeten worden: Tederheid, nederigheid, medegevoel, verdraagzaamheid, geduld.

Tweede Straal van LIEFDE - WIJSHEID (Saffier, goudgeel/hemels blauw) – Gabriël (Engelen)

Deugden: Kalmte, kracht, geduld en uithoudingsvermogen, waarheidsliefde, trouw, intuïtie, heldere intelligentie en een onbewogen gemoedstoestand. Ondeugden: Teveel opgaan in studie, ongevoeligheid, onverschillig voor anderen, minachting voor verstandelijke beperkingen in anderen. Deugden die verworven moeten worden: Liefde, mededogen, onzelfzuchtigheid, energie.

Derde Straal van HOGER DENKVERMOGEN (Smaragd, groen) – Rafaël (Tronen)

Deugden: Ruim inzicht in alle abstracte vraagstukken, oprechtheid in bedoelingen, helder verstand, concentratievermogen voor filosofische studies, geduld, tact, voorzichtigheid, geen neiging zichzelf of anderen te kwellen over kleinigheden. Ondeugden: Intellectuele hoogmoed, koelheid, afzondering, onnauwkeurigheid in details, verstrooidheid, koppigheid, zelfzucht, teveel kritiek op anderen. Deugden die verworven moeten worden: Medegevoel, verdraagzaamheid, toewijding, nauwkeurigheid, energie en gezond verstand

Vierde Straal van HARMONIE DOOR CONFLICT / SCHOONHEID (Jaspis, bruingeel) – Uriël (Heerschappijen)

Deugden: Sterke aandoeningen, medegevoel, lichamelijke moed, edelmoedigheid, toewijding, vlug van begrip en waarneming. Ondeugden: Egoïsme, zwaartillend, onnauwkeurigheid, gebrek aan zedelijke moed, sterke hartstochten, traagheid, buitensporigheid. Deugden die verworven moeten worden: Kalmte, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid, verstandelijk en zedelijk overwicht.

Vijfde Straal van het LAGER DENKVERMOGEN (Topaas, citroengeel) – Chamaël (Overheden)

Deugden: Nauwkeurige uiteenzetting, rechtvaardigheid zonder genade, doorzettingsvermogen, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, scherp verstand. Ondeugden: Grove kritiek, bekrompenheid, aanmatiging, onverzoenlijke geaardheid, gebrek aan medegevoel en eerbied, vooroordeel. Deugden die verworven moeten worden: Eerbied, toewijding, medegevoel, liefde, ruim-denken.

Zesde Straal van TOEWIJDING (Robijn, rozenrood) – Jophiël (Machten)

Deugden: Toewijding, eenpuntig denken, liefde, tederheid, intuïtie, verknochtheid, eerbied. Ondeugden: Zelfzuchtige en jaloerse liefde, teveel op anderen steunen, partijzucht, zelfmisleiding, sektarisme, bijgeloof, vooroordeel, te snelle gevolgtrekkingen, felle gramschap. Deugden die verworven moeten worden: Kracht, zelfopoffering, reinheid, waarheidsliefde, verdraagzaamheid, kalmte, evenwicht en gezond verstand.

Zevende Straal van CEREMONIËLE ORDE OF MAGIE (Amethist, purper) – Zadkiël (Krachten)

Deugden: Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, uiterste zorg voor details, zelfvertrouwen. Ondeugden: Hangen aan uiterlijkheden, kwezelarij, hoogmoed, bekrompenheid, oppervlakkig oordeel, te strak vasthouden aan eigen mening. Deugden die verworven moeten worden: Eenheidsbesef, ruim denken, verdraagzaamheid, nederigheid, zachtheid en liefde.

Wijdingen - epiloog

Straalkruizen

Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
verder verder